Παράταση μέχρι 31/10/2016 στα βαρέα οχήματα που δεν διαθέτουν ABS, δόθηκε από το υπουργείο υποδομών μεταφορών και δικτύων. Η συγκεκριμένη παράταση ισχύει για τα βαρέα οχήματα που έχουν αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης και είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πριν από την 01/01/1999. Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση μπορεί να αναζητηθεί στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: ΩΚΤ94653ΟΞ-9Δ1

 

   Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ) 1) Οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργια στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πριν από την 1/1/1999: Από την 1η Απριλίου 2016 και μετά και εφόσον, κατά τον τρέχοντα ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος της ανωτέρω κατηγορίας δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, διαπιστωθεί όμως ότι αυτό δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, τότε χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ θα αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό μέχρι 31.10.2016, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του.» Για όχημα της ανωτέρω κατηγορίας που προσέρχεται σε ΚΤΕΟ από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά για την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου και δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία της παρ. 1 της (β) σχετ. εγκυκλίου για σημείωση Επικίνδυνης Έλλειψης (ΕΕ) στον κωδικό 1404 που ισχύει για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργια στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μετά από την 1/1/1999. 2) Οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που διαθέτουν αερόφρενα ή αμιγώς υδραυλικά φρένα ή μικτό σύστημα πέδησης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ταξινομήσεως-εξαιρουμένων όσων ταξινομήθηκαν ως καινούργια στην Ελλάδα μετά την 1/1/2004-και φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ) είτε προεγκατεστημένο είτε εκ’ των υστέρων τοποθετημένο: Από λήψεως της παρούσης και μετά και εφόσον κατά τον τρέχοντα ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη ΣΑΠ χωρίς αυτό να έχει αναγραφεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος όπως ορίζεται στις παρ. Β.6 και Γ.4.1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9527/535/25-9-2009 εγκυκλίου εφαρμόζονται τα εξής: α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος και στο εκδιδόμενο ΔΤΕ ισχύος 30 ημερών μέσα στις οποίες το όχημα θα πρέπει να επαναπροσκομισθεί για επανέλεγχο, σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη (ΣΕ) στον κωδικό 1404 του πίνακα “Σημείων προς έλεγχο και διαβάθμισης των ελλείψεων” της αριθμ. 44800/123/85 Y.A. (Β’ 781/24-12-1985) όπως ισχύει, με αιτιολογία “Φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας”. Στη συνέχεια ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται εντός της προθεσμίας του επανελέγχου να ολοκληρώσει την διαδικασία διαπίστωσης ύπαρξης προεγκατεστημένου ή εκ’ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται ανά περίπτωση στις παραγράφους Γ.2 και Β.5 της υπ’αριθμ. πρωτ. 9527/535/25-9-2009 εγκυκλίου και να εφοδιαστεί με νέα άδεια κυκλοφορίας. β. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, διενεργείται επανέλεγχος και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).