Δικαιολογητικά για Δίκυκλα ΟχήματαΔΙΚΥΚΛΑ

 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Δικαιολογητικά για Ανάριθμα Δίκυκλα

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους και
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Οπτικοί έλεγχοι οχήματος – εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των μηχανικών συστημάτων, υποσυστημάτων και στοιχείων ταυτότητας του δικύκλου
 • Έλεγχος καυσαερίων οχήματος – επαλήθευση ορθής λειτουργίας του κινητήρα, η οποία έχει ως απόρροια την οικονομική οδήγηση και το καθαρό περιβάλλον.
 • Έλεγχος φώτων οχήματος – αφορά στην λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος, ώστε να παρέχεται ασφάλεια τις βραδινές ώρες για εσάς και για τους υπόλοιπους οδηγούς.
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης οχήματος – ελέγχεται, σε ειδική testline, εάν το δίκυκλο μπορεί να επιβραδύνει, επιβεβαιώνεται έτσι αν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να είστε ασφαλής.
 • Έλεγχος στάθμης θορύβου – πραγματοποιείται μέτρηση του εκπεμπόμενου ήχου της μηχανής, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ηχομέτρησης.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί 20 λεπτά. Στο τέλος του ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος παραλαμβάνει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου με διάρκεια ισχύος τα δύο έτη.
Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος το 1 έτος.

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 30 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.