Δικαιολογητικά για Επιβατηγά Ιδιωτικής ΧρήσηςΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα 
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)

 Δικαιολογητικά ανάριθμου επιβατηγού

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα

**Σε περίπτωση που το όχημα έχει ως δηλωμένο καύσιμο και υγραέριο ζητούνται τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

 1. Πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε την διασκευή η οποία εκδίδεται κάθε φορά που πρόκειται να περάσει περιοδικό τεχνικό έλεγχο με ημερομηνία έκδοσης το πολύ 1 μήνα πριν γίνει ο έλεγχος. Στην περίπτωση που το όχημα έχει κάνει τον ειδικό έλεγχο υγραεριοκίνησης εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης που κατατέθηκε κατα τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου τότε μας αρκεί ένα αποδεικτικό για το συγκεκριμένο θέμα (πχ φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης).
 2. Απόδειξη ή τιμολόγιο για τον έλεγχο της εγκατάστασης της με αναγραφόμενη την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος. Το τιμολόγιο ή η απόδειξη πρέπει να έχουν την ίδια ημερομηνία με την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Χ.

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.
Κατά το πρώτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχονται τα καυσαέρια του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός μηχανής, το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά), τα ελαστικά και τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.

2 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.
Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχου ελέγχεται η σύγκλιση - απόκλιση (ευθυγράμμιση), τα αμορτισέρ και τα φρένα.

3 ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.
Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται :

 • το σύστημα διεύθυνσης
 • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
 • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,
 • οι οξειδώσεις του αμαξώματος,
 • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί 20 λεπτά. Στο τέλος του ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος παραλαμβάνει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου με διάρκεια ισχύος τα δύο έτη.
Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος το 1 έτος.Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική και πρέπει να εκδίδεται κάθε ενα έτος.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ο αρχικός έλεγχος ΚΤΕΟ αφορά οχήματα που περνούν για πρώτη φορά ΚΤΕΟ και διενεργείται 4 χρόνια από την ακριβή ημερομηνία πρώτης αδείας τους (με χρονικό περιθώριο από 3 βδομάδες πριν έως και 1 βδομάδα μετά), όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας. 

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ Aφορά οχήματα που έχουν περάσει τουλάχιστον μια φορά ΚΤΕΟ στο παρελθόν και έκτοτε διενεργείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (με χρονικό περιθώριο από 3 βδομάδες πριν έως και 1 βδομάδα μετά), όπως αυτή αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικών Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)   

Επανέλεγχος

Στη περίπτωση σοβαρών ελλείψεων και αναγκης επισκευων έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου.Ο τεχνικός διευθυντής του ΙΚΤΕΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον παράταση σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.