ΔικαιολογητικάΒΑΡΕΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Δίπλωμα ή ταυτότητα αυτου που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση ταχογράφου σε ισχύ(για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)

Δικαιολογητικά ανάριθμου Βαρέως Οχήματος

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

   Ανάλογα με την ειδική κατηγορία του οχήματος απαιτούνται και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΙΚΤΕΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

   Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.

   Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Ο τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων και Οπτικός Έλεγχος.
Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του οχήματος. Παράλληλα ελέγχονται:

 • τα καυσαέρια του οχήματος
 • ο αριθμός πλαισίου
 • ο αριθμός μηχανής
 • το αμάξωμα (εξωτερικάκαι εσωτερικά)
 • τα ελαστικά
 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.

2 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.
Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται:

 • η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση)
 • τα φρένα

3 ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.
Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται:

 • το σύστημα διεύθυνσης
 • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
 • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων
 • οι οξειδώσεις του αμαξώματος
 • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

   Στο τέλος του ελέγχου γινεται η επικόλληση στην πινακίδα κυκλοφορίας του ενδεικτικού σήματος τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ) και ο κάτοχος του οχήματος παραλαμβάνει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο αποτελεί το επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου με διάρκεια ενός (1) έτους.

  Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες.Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική και πρέπει να εκδίδεται κάθε έξι μήνες.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ

   Ο αρχικός έλεγχος ΚΤΕΟ διενεργείται υποχρεωτικά 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με χρονικό περιθώριο από 3 βδομάδες πριν έως και 1 βδομάδα μετά.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ

   Ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων πρέπει να διενεργείται ΚΑΘΕ 1 ΧΡΟΝΟ μετά τον αρχικό έλεγχο με προθεσμία 1 εβδομάδα πριν και 1 μετά (η ακριβής ημερομηνία αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Επανέλεγχος

   Στη περίπτωση σοβαρών ελλείψεων και αναγκης επισκευων έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου.Ο τεχνικός διευθυντής του ΙΚΤΕΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον παράταση σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.